Voorwaarden

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal worden geplaatst op de Website, en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met naleving van alle voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Op dat moment geldende Overeenkomst. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

EISEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van deze items van derden. TheSoftware garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware jegens u of een derde partij niet aansprakelijk zal zijn voor enige claim met betrekking tot een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere prijzen aan via Wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u kans maken om de promotieprijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele gegevens voor wedstrijdregistratie af te wijzen wanneer wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met enig gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de door u verstrekte gegevens voor wedstrijdregistratie onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel onderdeel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in welk informatieretrievalsysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet in de Overeenkomst zijn toegekend. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te trachten te verstoren. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de software legt. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systeemgerichte opvraging van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op of in dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of door en via de Diensten verschijnen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING,

) van de website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware is ten strengste verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of te staken. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

We behouden het recht om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corruptie computer codes inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en / of andere partners vrij te waren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en / of oordelen waar dan ook door een derde partij veroorzaakt door of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en / of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en / of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens u te handhaven en af ​​te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links bieden naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Verder keurt TheSoftware niet goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites van derden of bronnen, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de Website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het straf- en civielrecht en TheSoftware zal ijverig alle mogelijke remedies in deze zaak nastreven tegen elk bestraffend individu of entiteit tot de volste omvang toegestaan door de wet en in equity.