Условия

ОБХВАТ И ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и клаузите, посочени в Споразумението, относно използването от Вас на Уебсайта. Споразумението представлява единственото и цялостно споразумение между Вас и The Software относно вашето използване на Уебсайта и отменя всички предходни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да променяме Споразумението от време на време по наше преценка, без конкретно уведомление до Вас. Последното Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаващото Ви използване на Уебсайта и/или Услугите, Вие се съгласявате със всички условия и клаузи, включени в Споразумението, които са в сила в дадения момент. Поради това, трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са достъпни само за физически лица, които могат да сключват правно обвързващи договори, съгласно приложимото право. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за използване от лица, които не са навършили осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате право да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

С попълването на съответните форми за покупка, можете да получите или се опитвате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Представените на уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, които се предоставят директно от производителите или дистрибуторите на трети лица. Програмният продукт не представя или гарантира, че описанията на такива стоки са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че Програмният продукт не носи отговорност и не е отговорен по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и крайните потребители. Разбирате и се съгласявате, че Програмният продукт не носи отговорност пред вас или пред трети страни за всякакви искове, свързани с предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез Състезания. Като предоставите вярна и точна информация във връзка със съответната форма за регистрация за състезанието и се съгласите с Официалните правила на състезанието, може да се запишете за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да влезете в състезанията, показани на уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за влизане напълно. Съгласявате се да предоставите вярни, точни, актуални и пълни данни за регистрация за състезанието. TheSoftware има правото да отхвърли всякакви данни за регистрация за състезанието, където се определи, по изключително преценка на TheSoftware, че: (i) вие нарушавате някой от разделите на Споразумението; и / или (ii) данните за регистрация за състезанието, които предоставихте, са непълни, фалшиви, дублирани или иначе неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрация, по свое преценка.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРАВОПОЛЗВАНЕ

Като потребител на Уебсайта, вие сте предоставени с неизключително, необременително, оттеглимо и ограничено право на достъп и ползване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може по всяко време да прекрати това право по какъвто и да било повод. Вие може да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лично, некомерсиално ползване. Нито една част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да било форма или да бъде включвана в някаква система за намиране на информация, електронна или механична. Вие не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, давате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, детектирате изходния код или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите или някаква част от тях. TheSoftware запазва всякакви права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Вие не можете да използвате никакво устройство, софтуер или процедура за намеса или опит за намеса в правилната работа на Уебсайта. Вие не можете да предприемате никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не е прехвърлимо.

ПРИВАТНОСТ НА ИМУЩЕСТВЕНОТО ПРАВО

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилациите, магнитните преводи, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и всички други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други имуществени (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от ваша страна на част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите с помощта на автоматизирани средства или всякаква друга форма на извличане на данни с цел да се създаде или състави, директно или косвено, колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware, е забранено. Вие не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или от TheSoftware посредством Услугите, не представлява отказ от никакво право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, и всички съпътстващи графични елементи, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, които се появяват на Уебсайта или от TheSoftware посредством Услугите, са собственост на съответните им притежатели. Използването на всяка търговска марка без съответното писмено съгласие на притежателя е строго забранено.

Връзката към уебсайта, събрането на марки, „рамкиране“ и/или споменаването на уебсайта са забранени

Без изричното разрешение на TheSoftware никой не може да създава връзка към уебсайта или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки, маркировки или защитени от авторско право материали) за каквато и да било причина. Освен това, е строго забранено „рамкирането“ на уебсайта и/или споменаването на униформения ресурсен указател („URL“) на уебсайта в комерсиални или некомерсиални медии без предварителното изрично писмено разрешение на TheSoftware. Специфично се съгласявате да сътрудничите с уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на такова съдържание или дейност. Признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено решение да редактираме и/или изтриваме всички документи, информация или друг съдържание, които се появяват в Уебсайта.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕМЕ НАНЕСЕН ВРЕДА ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. TheSoftware не дава гаранция, че такива изтегляния са без компютърни кодове, които могат да повредят, включително, но не само, вируси и червеи.

ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ

Вие се съгласявате да отъждествявате и задържате TheSoftware, всеки от техните родители, подразделения и афилиирани лица, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, сътрудници и/или други партньори, безопасни от и срещу каквато и да е искове, разходи (включително разумни такси на адвокати), щети, съдебни дела, разходи, искания и/или присъди, направени от трето лице поради или възникнали от: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участие във всяко Състезание; (б) вашето нарушаване на Споразумението; и/или (в) вашия нарушение на правата на друга физическа и/или юридическа лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, подразделения и/или афилиирани лица и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, акционери, лицензиати, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица има право да утвърди и прилага тези положения директно срещу вас от собствено имено.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви насочи към други интернет уебсайтове и/или източници, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от доставчици на трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове на трети страни и/или източници, вие настояще признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове на трети страни и/или източници. Освен това, TheSoftware не препоръчва и не носи отговорност или задължение за каквито и да било условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали налични на или от такива уебсайтове или източници на трети страни, или за всякакви вреди и/или загуби, възникнали оттам.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛЯ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с Уебсайта, подлежат на нашата Политика за поверителност. Задържаме си правото да използваме цялата информация за вашето използване на Уебсайта и всякаква друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да прегледате нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опитване от страна на всяко лице, независимо от това дали е клиент на TheSoftware или не, да нанесе вреда, унищожи, промени, вандалски или друг вид намеса в работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданско право и TheSoftware ще настоятелно се стреми да предприеме всички необходими мерки срещу всяко нарушаващо лице или организация възможно най-пълноценно съобразно с правото и принципите на справедливостта.