Όροι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση σας του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μόνη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Λογισμικό σχετικά με τη χρήση σας του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και θα πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την συνεχιζόμενη χρήση σας του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων παρόχων αυτών των αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή ευθύνεται καθόλου για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα ή/και υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα ή για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ σας και του πωλητή, διανομέα και των τελικών καταναλωτών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα ευθύνεται απέναντί σας ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περιοδικά, η Εφαρμογή προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες επιβραβεύσεις μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σε σύνδεση με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής Διαγωνισμού και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις Προσωπικά Δεδομένα Εγγραφής στους Διαγωνισμούς. Η Εφαρμογή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα Εγγραφής εάν καταλήξει στον και μοναδικό και αποκλειστικό διακριτικό της ευχέρεια της, ότι: (i) βρίσκεστε σε παραβίαση οποιουδήποτε μέρους της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα Προσωπικά Δεδομένα Εγγραφής που παρείχατε είναι ατελή, απάτητα, αντίγραφο ή αλλιώς απαράδεκτα. Η Εφαρμογή μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική ευχέρειά της.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και του σχετικού υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε κάθε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, προσομοιώνετε, κλωνοποιείτε, νοικιάζετε, εκμισθώνετε, πωλείτε, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, ανασυναρμολογείτε, αναστρέφετε τη μηχανή ή μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή πορίσματα αυτών ή κάθε μέρος τους. Το Λογισμικό φυλάσσει οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά από τη Συμφωνία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε με την σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή αδίκημα βάρος στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, τα γραφικά, το σχεδιασμός, η συλλογή, η μετάφραση με μαγνητικά μέσα, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα πνευματικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, των πνευματικών δικαιωμάτων). Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών είναι απαρέπεια απαγορευμένη. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή των Υπηρεσιών με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ξεχύλισμα δεδομένων για τη δημιουργία ή συγκέντρωση, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από τo TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβάλλονται ή που περνούν από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από το TheSoftware δεν αποτελεί αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώματος στις εν λόγω πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο του TheSoftware, καθώς και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έγγραφη άδεια του αρμόδιου κατόχου απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ CO-BRANDING, ΤΟ «FRAMING» ΚΑΙ/Ή Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την TheSoftware, απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να συνδέσει τον Ιστότοπο ή μέρος αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εμπορικής ταυτότητας ή υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα) στον δικό του ιστότοπο ή χώρο στον ιστό για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η «πλαισίωση» (framing) του Ιστότοπου και/ή η αναφορά της Ομοιόμορφης Διεύθυνσης Ενόργανου (URL) του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική μέσο, χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware, απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή την παύση, κατόπιν ανάλογης εφαρμογής, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνος για κάθε είδους ζημία σχετιζόμενη με αυτές.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ αποκλειστική ευχέρειά μας, να επεξεργαστούμε ή/και να διαγράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, πληροφορία ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Ο Λογισμικός κατεβάζει πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική του ευθύνη. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστροφικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και παρασίτων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε το TheSoftware, κάθε μητρική εταιρεία, θυγατρική εταιρεία και συγγενική εταιρεία, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συμμετέχοντα συνεργάτη ή/και άλλο συνεργάτη, απαλλαγμένους από κάθε απαίτηση και από παντοδύναμους· δικαιωμάτων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των λογικών επιτρεπόμενων εξόδων των δικηγόρων), ζημιών, αγωγών, λογαριασμών, αιτημάτων και/ή κρίσεων κατά οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο λόγω ή προκύπτοντος από: (α) τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό· (β) την παραβίασή σας της συμφωνίας· και/ή (γ) την παραβίασή σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, κάθε μητρικής εταιρείας, θυγατρικής εταιρείας και/ή συγγενικής εταιρείας, καθώς και κάθε μέλους, αξιωματούχου, διευθυντή, υπαλλήλου, πράκτορα, μετόχου, αδειοδότη, προμηθευτή και/ή δικηγόρου. Κάθε από αυτά τα άτομα και οντότητες διατηρούν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας έναντι σας εξ ονόματος τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, εκείνων που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτα Μέρη Παροχείς. Δεδομένου ότι η TheSoftware δεν έχει έλεγχο πάνω σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών και/ή πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών και/ή πόρων. Επιπλέον, η TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται ή είναι υπεύθυνη για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή πόρους, ούτε για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδοσιών, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιαδήποτε άλλη αναγνωρίσιμη προσωπική πληροφορία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημία, να καταστρέψει, να παραβιάσει, να καταπατήσει ή να παρεμβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παράβαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διώξει με επιμονή οποιονδήποτε παραβαίνει τούτη την αρχή, είτε ιδιώτης είτε νομικό πρόσωπο, στον μέγιστο δυνατό βαθμό του εφαρμοστέου δικαίου και της ισότητας.