Terma

SKOP DAN MODIFIKASI PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang tertera dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Anda terhadap Laman Web ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian tunggal antara Anda dan Perisian ini berkenaan dengan penggunaan Anda terhadap Laman Web ini dan menggugurkan semua perjanjian sebelum ini atau serentak, perwakilan, waranti dan/atau pemahaman berkenaan dengan Laman Web ini. Kami berhak mengubah Perjanjian ini dari semasa ke semasa atas budi bicara kami tanpa notis khusus kepada Anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web ini dan Anda perlu mengkaji semula Perjanjian ini sebelum menggunakan Laman Web ini. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan ini, Anda bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini yang berkuat kuasa pada masa itu. Oleh itu, Anda perlu menyemak halaman ini secara berkala bagi mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman Web dan Perkhidmatan tersedia hanya kepada individu yang boleh terlibat dalam kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda di bawah umur lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh mendapatkan, atau mencuba mendapatkan, beberapa produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang terdapat di Laman Web mungkin mengandungi keterangan yang diberikan terus oleh pengilang atau pengedar Pihak Ketiga. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa keterangan mengenai barang-barang tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau bagi sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Pertandingan yang sesuai, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Pertandingan yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk peluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang terdapat di Laman Web, anda perlu lengkapkan sepenuhnya borang pendaftaran yang sesuai. Anda bersetuju untuk memberikan Rangkaian Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. TheSoftware berhak menolak Rangkaian Pendaftaran Pertandingan mana-mana di mana didapati, dalam budi bicara mutlak TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Rangkaian Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, berulang atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang mutlak.

PERLISAN LELONGAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lisensi yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan, dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. TheSoftware boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas apa jua alasan. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan di satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tanpa tujuan komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan boleh direproduksi dalam sebarang bentuk atau dijadikan sebahagian daripada sebarang sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewakan, menjual, mengubah suai, mendekompilasi, membongkar, merungkai balik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. TheSoftware mengekalkan apa-apa hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk campur tangan atau mencuba campur tangan dengan kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberikan beban yang tidak munasabah atau terlalu besar pada infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK KEWANGAN MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, penyatuan, terjemahan magnetik, pengubahsuaian digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan adalah dilindungi di bawah hakcipta, jenama dagang and hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Menyalin, mengedarkan semula, menerbitkan atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang sama sekali. Pengumpulan sistematik bahan daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan melalui perantaraan secara automatik atau sebarang bentuk lain dari penyeranan atau pengutipan data bagi tujuan membina atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, satu koleksi, kumpulan, pangkalan data atau direktori tanpa izin bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperolehi hak hakmilik terhadap sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyerahan maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan oleh TheSoftware tidak bermakna pengabaian terhadap sebarang hak hakmilik ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, serta semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah jenama dagang milik TheSoftware. Semua jenama dagang lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah milik pemiliknya masing-masing. Penggunaan sebarang jenama dagang tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINKING KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ DAN/ATAU REFERENCING LAMAN WEB DILARANG

Kecuali dengan izin yang diberikan secara nyata oleh TheSoftware, tiada sesiapa boleh membuat hyperlink ke Laman Web atau bahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logopes, cap dagangan, jenama atau bahan hakcipta) ke laman web atau tempat web mereka atas apa jua sebab. Selanjutnya, ‘framing’ Laman Web dan/atau merujuk kepada URL (Lokasi Sumber Seragam) Laman Web dalam apa jua media komersial atau tidak komersial tanpa izin bertulis yang terlebih dahulu, nyata dan eksklusif dari TheSoftware adalah dilarang sama sekali. Anda dengan ini bersetuju untuk kerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, mengikut keadaannya, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang dan semua kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGUBAHAN

Kami berhak, atas budi bicara tunggal kami, untuk menyunting dan/atau menghapus dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PEMBERITAHUAN UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pelawat memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko sendiri. TheSoftware tidak membuat sebarang jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGELEPASAN TANGGUNGAN

Anda bersetuju untuk memberikan penggantungan dan mempertahankan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan syarikat berkaitan masing-masing, serta setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi sebagai co-branders dan/atau rakan kongsi lain dari segi undang-undang, yang bebas dari dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk kos peguam yang munasabah), kerosakan, tuntutan, kos, tuntutan dan/atau penghakiman oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam apa-apa Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk manfaat TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan/atau syarikat berkaitan masing-masing, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, ahli, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam mereka. Setiap individu dan entiti ini mempunyai hak untuk menegaskan dan menegakkan peruntukan ini terus terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan atau merujuk anda kepada laman web dan/atau sumber Internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mereka yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pihak Pembekal Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mempercayai, dan tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan bagi sebarang terma dan syarat, polisi keselamatan, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan-bahan lain yang ada atau tersedia dari laman web pihak ketiga atau sumber-sumber tersebut, atau bagi sebarang kemusnahan dan/atau kerugian yang timbul darinya.

DASAR PRIVASI / MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan sebarang maklumat peribadi yang disediakan oleh anda, selaras dengan terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Ketik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengganggu, mencemarkan dan/atau sekiranya campur tangan dengan operasi Laman Web ini, adalah satu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan mengejar dengan gigih sebarang penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya sehingga batas yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.