Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of overeenkomsten met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de website getoonde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van deze producten van derden. TheSoftware staat er niet voor in of garandeert dat de beschrijvingen van dergelijke producten juist of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen, of voor geschillen met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, juiste, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen waarvan is vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de wedstrijdregistratiegegevens die u hebt verstrekt, onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor de registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatie-opvraagsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten voor die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen enkele handeling uitvoeren die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is strikt verboden. Systematische verzameling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie, direct of indirect, om een ​​verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die verschijnen op de Website of via de Diensten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is strikt verboden.

KOPPELEN AAN DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF VERWIJZING NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar zijn eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is ‘framing’ van de Website en/of verwijzing naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee samenhangt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en/of documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnen te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-merkhouders en/of andere partners schadeloos te stellen tegen elke vordering en alle claims, uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of oordelen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf op te eisen en af te dwingen tegen u.

DERDE PARTIJ WEBSITES

De Website kan links naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief maar niet beperkt tot die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derde partij aanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Bovendien keurt TheSoftware geen enkele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen goed of is zij verantwoordelijk voor deze, die beschikbaar zijn op, of verkregen kunnen worden via dergelijke websites of bronnen van derde partijen, noch voor enige schade en/of verlies dat hieruit voortvloeit.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u via de website indient of in verband daarmee, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de website te beschadigen, vernietigen, verstoren, vandaliseren en/of anderszins te belemmeren, is een overtreding van het strafrecht en civielrecht. TheSoftware zal alle mogelijke juridische en billijke middelen toepassen tegen de betreffende persoon of entiteit, in de ruimste mate toegestaan door de wet.