Warunki

PRZEDMIOT I ZMIANA UMOWY

Wyrażasz zgodę na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Serwisu. Umowa stanowi całkowitą i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Serwisu i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub bieżące umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Serwisu. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając nadal z Serwisu i/lub Usług, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy na mocy obowiązującego prawa. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli nie masz ukończonych osiemnaście (18) lat, nie masz prawa korzystać i/lub uzyskiwać dostępu do Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia, można uzyskać lub spróbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów osób trzecich. TheSoftware nie zapewnia, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej lub za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem bądź użytkownikami końcowymi produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec Ciebie lub jakiejkolwiek trzeciej strony za żadne roszczenia związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Okazjonalnie TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia za pośrednictwem konkursów. Przez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym do konkursu oraz akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu stosujących się do każdego konkursu, możesz wziąć udział w konkursach i mieć szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne dane rejestracyjne konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie dane rejestracyjne konkursu, jeżeli będzie ustalone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) łamiesz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) dostarczone przez Ciebie dane rejestracyjne konkursu są niekompletne, oszukańcze, zduplikowane lub na inne sposoby nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym momencie zmienić kryteria danych rejestracyjnych, według własnego uznania.

LICENCJA PRZYZNANA

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym czasie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać z Witryny i Treści na jednym komputerze wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. Żadna część Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączona do żadnego systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierii ani transferować Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług lub ich żadnej części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, aby zakłócić lub próbować zakłócić poprawne funkcjonowanie Witryny. Nie możesz podejmować żadnych działań, które wprowadzają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności (w tym, lecz nie tylko, własność intelektualna). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą narzędzi automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy skrabingu lub ekstrakcji danych w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub przez Usługi przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszystkie związane grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wykorzystanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez odpowiedniego pisemnego zgody właściciela jest surowo zabronione.

HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, „FRAME’OWANIE” I/LUB ODSYŁANIE DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Chyba że zostanie wyraźnie zezwolone przez TheSoftware, nikt nie może podlinkować Strony internetowej, lub jej części (w tym, ale nie tylko, logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów objętych prawami autorskimi), do swojej strony internetowej lub ich witryny internetowej z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto, „frame’owanie” Strony internetowej i/lub odwoływanie się do Jednolocznego Identyfikatora Zasobu („URL”) Strony w jakimkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się na współpracę z Stroną w celu usunięcia lub zaniechania przysługującej Ci takiej treści lub czynności. Niniejszym przyznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z tym.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnego edytowania i/lub usuwania dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ZAŻALENIE DOTYCZĄCE SZKÓD SPRAWOWANYCH PRZEZ POBIERANIE

Odwiedzający pobierają informacje ze Strony na własne ryzyko. TheSoftware nie udziela gwarancji, że takie pobrania są wolne od zakaźnych kodów komputerowych, w tym, lecz nie ograniczając się do wirusów i robaków.

Rozrachunki

Zgadzasz się zrekompensować i zwolnić TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i spółek zależnych oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub partnerów od jakichkolwiek i wszystkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków, jakiekolwiek, zgłoszonych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakiejkolwiek Konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu mają na celu korzyść TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub spółek zależnych oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić tych postanowień bezpośrednio od Ciebie we własnym imieniu.

SERWISY STRON TRZECICH

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych i/lub skierować Cię do innych witryn internetowych i/lub zasobów, w tym m.in. należących i obsługiwanych przez dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje warunków i zasad, polityki prywatności, treści, reklam, usług, produktów i/lub innych materiałów na stronach internetowych lub zasobach stron trzecich, ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i/lub straty wynikłe z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny, oraz wszelkie uwagi, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przekazujesz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, podlega naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych podanych przez Ciebie danych osobowych zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności, proszę kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby przez któregokolwiek indywidualnego, bez względu na to, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, zmienienia, zdemolowania i/lub w inny sposób ingerowania w działanie Strony internetowej, stanowią naruszenie prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do ścigania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, naruszających te zasady, z pełnym wykorzystaniem dostępnych środków prawnych i zgodnie z zasadami sprawiedliwości.