Podmienky

ROZSAH A UPRÁVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v dohode týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Dohoda predstavuje jedinú a plnú dohodu medzi vami a Programovým vybavením týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Dohodu môžeme čas od času zmeniť podľa vlastného uváženia, bez konkrétneho oznámenia vám. Najnovšia dohoda bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste dohodu prečítať pred používaním Webovej stránky. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia uvedené v dohode platnej v danom čase. Preto pravidelne kontrolujte túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú k dispozícii iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzavrieť právne záväzné zmluvy podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na použitie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo získať prístup k Webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Poskytovateľské služby

Dokončením príslušných objednávkových formulárov môžete získať, alebo sa pokúsiť získať, určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na webovej stránke môžu obsahovať popisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán týchto položiek. Program neskôr nereprezentuje ani neručí za presnosť alebo úplnosť opisov týchto položiek. Rozumiete a súhlasíte s tým, že program nie je zodpovedný ani nezodpovedá za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory s predajcom výrobku, distribútorom alebo koncovými spotrebiteľmi. Chápete a súhlasíte s tým, že program nie je zodpovedný voči vám ani akýmkoľvek tretím stranám za akékoľvek nároky súvisiace s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

SÚŤAŽE

Od času k času TheSoftware ponúka propagátorské ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s platnými pravidlami súťaže môžete získať šancu vyhrať propagátorské ceny, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom každej súťaže. Pre zapojenie do súťaží na webovej stránke musíte najskôr úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii súťaže. TheSoftware má právo zamietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak je zistené, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú nekompletné, falošné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť kritériá údajov o registrácii podľa svojho výlučného uváženia.

LICENCIA POSKYTNUTÁ

Ako používateľ webovej stránky máte udelenú neexkluzívnu, neodnímateľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. Softvér môže túto licenciu kedykoľvek zrušiť z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Ľubovoľná časť webovej stránky, obsahu, súťaží alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo zahrnutá do akéhokoľvek informačného systému, elektronického alebo mechanického. Nesmiete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, prenajímať, modifikovať, dekompilovať, rozložiť na súčasti, inžinieriť spätné alebo prenášať webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby alebo akúkoľvek ich časť. Softvér si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú explicitne udeľované v dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania webovej stránky. Nesmiete podniknúť žiadne opatrenia, ktoré by vytvorili neprimerané alebo nepomerne veľké zaťaženie infraštruktúry Softvéru. Vaše právo používať webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby nie je prenosné.

PRÁVA NA MAJETOK

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti súvisiace so Webovou stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené v súlade s príslušným autorským právom, ochrannými známkami a inými vlastníckymi právami (vrátane, ale nie obmedzené na práva duševného vlastníctva). Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systématické vyhľadávanie materiálov z Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatizovanými prostriedkami alebo akoukoľvek inou formou scrapovania alebo extrakcie údajov s cieľom vytvoriť alebo zostaviť priamo alebo nepriamo kolekciu, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Neprebudovanie žiadnych práv vlastníctva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby alebo iný materiál, ktorý sa zobrazuje na alebo prostredníctvom Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb. Zverejňovanie informácií alebo materiálov na Webovej stránke alebo prostredníctvom služieb od spoločnosti TheSoftware nespôsobuje odriekanie pod akýmkoľvek právom na také informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware, a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb, sú ochrannými známkami spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazené na Webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLU-OZNAČOVANIE, ‚FRAMING“ A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak TheSoftware výslovne nedovolí, nikto nesmie vytvoriť hyperlink na Webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzene logotypov, obchodných značiek, ochranných známok alebo autorského materiálu) na svoju internetovú stránku alebo webové priestranstvo z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej, ”framing“ Webovej stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (”URL”) Webovej stránky v akomkoľvek obchodnom alebo neobchodnom médiu bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu TheSoftware je prísne zakázané. Výslovne súhlasíte, že budete spolupracovať s Webovou stránkou pri odstránení alebo ukončení všetkých takýchto obsahov alebo aktivít. Týmto naviac uznávate, že budete zodpovedať za akékoľvek a všetky s tým súvisiace škody.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVY

Vyhradzujeme si právo samostatne rozhodnúť o úpravách a/alebo vymazaní akýchkoľvek dokumentov, informácií alebo iných obsahov zobrazených na webovej stránke.

OZNÁMENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRENOSMI

Návštevníci si sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware neručí za to, že takéto prenosy sú bez skazlivých počítačových kódov vrátane vírusov a červov.

INDEMNIFIKÁCIA

Súhlasíte s tým, že budete platiť náhradu a udržovať TheSoftware, matky, dcérske spoločnosti a pobočky a každého z ich príslušných členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spoluznačkov a/alebo iných partnerov nedotknutých voči akýmkoľvek a všetkým žalobám, výdavkom (vrátane rozumných poplatkov právnikov), škodám, žalobám, nákladom, žiadostiam a/alebo rozsudkom hociktorého tretieho subjektu vzniknutým v dôsledku alebo vyplývajúcim z: (a) vášho používania webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do akýchkoľvek súťaží; (b) vášho porušenia tejto dohody; a/alebo (c) vášho porušenia akýchkoľvek práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre výhodu TheSoftware, matiek, dcérskych spoločností a/alebo pobočiek a pre výhodu ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnikov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo tieto ustanovenia uplatňovať a presadzovať priamo voči vám vo svojom vlastnom mene.

TRETIE STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na a/alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené na tie, ktoré patria a sú prevádzkované tretími stranami. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Ďalej, TheSoftware neschvaľuje a nie je zodpovedný ani za podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov, alebo za akékoľvek poškodenie a/alebo straty vzniknuté v dôsledku používania týchto webových stránok alebo zdrojov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/ INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré poskytujete prostredníctvom alebo v súvislosti s webovou stránkou, podliehajú našej Zásade ochrany osobných údajov. V súlade s podmienkami našej Zásady ochrany osobných údajov si vyhradzujeme právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a akékoľvek iné osobne identifikovateľné informácie, ktoré nám poskytnete. Ak chcete zobraziť našu Zásadu ochrany osobných údajov, prosím kliknite sem.

Vsak poskus katerega koli posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware, da poškoduje, uniči, poseže v, poškoduje ali kako drugače vpliva na delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava in podjetje TheSoftware bo z vsemi možnimi sredstvi zasledovalo vse pritožbe v tem smislu proti vsakemu kršitelju posamezniku ali organizaciji v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon in enakopravnost.