Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor som anges i Avtalet gällande din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och Programvaran avseende din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelse avseende Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan särskild meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor som anges i Avtalet som är effektiva vid den tiden. Du bör därför regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt gällande lagstiftning. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Säljartjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderformulär kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer, tillverkare eller distributörer av sådana objekt. TheSoftware försäkrar inte att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvister med säljare, distributörer och slutkonsumenter av produkterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med den tillämpliga Tävlingsregistreringsformuläret och genom att samtycka till de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för att ha chans att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de Tävlingar som visas på webbplatsen måste du först fullständigt fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa all tävlingsregistreringsdata där det har fastställts, beslutat av TheSoftwares ensam och exklusiv rätt, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet och/eller (ii) tävlingsregistreringsdatan du lämnade är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst, enligt sitt eget gottfinnande, ändra kriterierna för registreringsdata.

LICENSGIVANDE

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att komma åt och använda webbplatsen, innehållet och relaterat material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avbryta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller infogas i något system för informationsåtervinning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra, hyra ut, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, återskapa eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som lägger en oskälig eller oproportionerlig stor belastning på programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

IMMATERIELL ERSÄTTNINGSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, mjukvaran, tjänsterna och andra ärenden relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingar och tjänster skyddas enligt gällande upphovsrätter, varumärken och andra immateriella (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter) rättigheter. Det är strängt förbjudet för dig att kopiera, redistribuera, publicera eller sälja någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller dataskrapning för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du får inte förvärva äganderätten till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. TheSoftwares publicering av information eller material på webbplatsen eller genom tjänsterna utgör inte en avståelse från någon rätt till sådan information och/eller sådana material. TheSoftware-namnet och logotypen samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är respektive ägares egendom. Användningen av något varumärke utan ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERSÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMBRANDING, “FRAMING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware, får ingen länka till Webbplatsen eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyp, varumärken, varumärkning eller upphovsrättsligt material) till sin egen webbplats eller webbplats för någon anledning. Vidare är “framing” av Webbplatsen och/eller referering till Uniform Resource Locator (“URL”) till Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan TheSoftwares uttryckliga skriftliga tillstånd strikt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller avsluta sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ansvarar för alla skador som är förknippade därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medmärken och/eller andra samarbetspartners oskadda från och mot alla krav, utgifter (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, rättsfall, kostnader, krav och/eller domar över huvud taget, som framställs av tredje part på grund av eller i samband med: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i något tävling; (b) brott mot avtalet från din sida; och/eller (c) överträdelse av någon annan enskild persons och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta avsnitt är till fördel för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa enskilda personer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt gentemot dig i eget namn.

TREDJE PART INTERTNETSIDOR

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetsidor och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartssidor och/eller resurser, medger du härmed och samtycker till att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten hos sådana tredjepartssidor och/eller resurser. Dessutom stöder TheSoftware inte och ansvarar inte för några villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartssidor eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användningen av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och / eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med våra integritetspolicyns villkor. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Eventuell ansträngning av någon individ, oavsett om de är TheSoftware-kunder eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen är ett brott mot kriminal- och civilrätten och TheSoftware kommer att aktivt vidta alla tänkbara åtgärder inom laglig och rättvis ram mot eventuellt kränkande individ eller enhet.