Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THOẢ THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thoả thuận liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thoả thuận này chiếm toàn bộ và chỉ chiếm một thoả thuận giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thoả thuận, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước hoặc đương thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thoả thuận theo thời gian theo quyền hạn tuyệt đối của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thoả thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem lại Thoả thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện chứa trong Thoả thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho những người có thể ký hợp đồng pháp lý theo quy định pháp luật. Trang web và Dịch vụ không dành cho người dưới 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ Nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng phù hợp, bạn có thể thu được hoặc cố gắng thu được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ trang web. Những sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên trang web có thể chứa các mô tả do các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối Cung cấp Bên thứ Ba trực tiếp cung cấp. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm trong bất kỳ hình thức nào vì khả năng của bạn để thu được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc vì bất kỳ tranh chấp nào với người bán sản phẩm, nhà phân phối và người dùng cuối. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Từ thời gian này đến thời gian khác, TheSoftware tặng giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác thông qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi tương ứng, và đồng ý tuân thủ các Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành giải thưởng khuyến mãi được cung cấp qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia vào các Cuộc thi được đăng trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu Đăng ký Cuộc thi thật, chính xác, hiện tại và hoàn chỉnh. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào trong trường hợp xác định, theo quyền duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và / hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền duy nhất của nó.

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

Là người dùng của Trang web, bạn được cấp phép không độc quyền, không chuyển giao, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo Điều khoản. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ được tái sản xuất dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, nhân bản, cho thuê, cho thuê lại, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích, phân tích ngược hoặc chuyển giao Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm có quyền giữ lại bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Điều khoản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động chính xác của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng không hợp lý hoặc quá tải cho cơ sở hạ tầng TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

BẢN QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung, cơ cấu, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ này bởi bạn là nghiêm cấm. Việc trích dẫn hệ thống vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ này bằng phương tiện tự động hoặc bất kỳ hình thức cạo lấy hay trích xuất dữ liệu nào nhằm tạo hoặc tập hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không được sở hữu quyền sử dụng nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem trên hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ này. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc bởi và thông qua Dịch vụ của TheSoftware, không đồng nghĩa với việc từ bỏ bất kỳ quyền nào liên quan đến thông tin này và/hoặc tài liệu này. Tên và biểu trưng của TheSoftware, và tất cả các biểu trưng đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan khác, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc bởi và thông qua Dịch vụ đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

KHÔNG ĐƯỢC LIÊN KẾT WEBSITE, TÁI HIỆN NHÃN HIỆU CHUNG (CO-BRANDING), “FRAMING” VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU WEBSITE

Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của TheSoftware, không ai được liên kết đến Website, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotypes, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu bản quyền), trên trang web hoặc nền tảng web của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, việc “framing” Website và/hoặc tham chiếu Uniform Resource Locator (URL) của Website trên bất kỳ phương tiện thương mại hay phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản, rõ ràng, của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn tất cả đồng ý cung cấp hợp tác với Website để loại bỏ hoặc dừng, nếu có, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều này.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền duy nhất của mình để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG

Người truy cập tải thông tin từ Trang web này tại tài trợ cá nhân. TheSoftware không đảm bảo rằng việc tải xuống đó không chứa mã máy tính gây hại bao gồm nhưng không giới hạn virus và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý đền bù và bảo vệ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, đồng thương hiệu và/hoặc các cộng tác viên khác của họ, không chịu trách nhiệm với mọi khiếu nại, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện cáo, chi phí, yêu cầu và/hoặc các án phán bất kỳ, do bên thứ ba gửi đến hoặc phát sinh từ: (a) việc sử dụng trang web, dịch vụ, nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm Thỏa thuận của bạn; và/hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân hoặc tập thể khác. Các điều khoản trong đoạn này giúp đỡ cho TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và/hoặc liên kết của họ, và mỗi quan chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này đều có quyền thể hiện và áp đặt trực tiếp các điều khoản này đối với bạn.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết tới và/hoặc giới thiệu bạn tới các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web sở hữu và vận hành bởi bên cung cấp thứ ba. Vì TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này, bạn xác nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm đối với tính khả dụng của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này. Hơn nữa, TheSoftware không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường cho bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác có sẵn trên các trang web hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này, hoặc cho bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng trang web và tất cả các bình luận, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc kết hợp với trang web này đều tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng trang web của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Mọi việc cố gắng của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây thiệt hại, phá hủy, can thiệp, phá hoại và/hoặc tác động vào hoạt động của Trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự. TheSoftware sẽ tích cực tiến hành bất kỳ biện pháp pháp lý nào và giải quyết mọi vụ vi phạm này đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đến mức cho phép tối đa theo pháp luật và công lý.